gensbusiness

Sustainable Products คิดเพื่อช่วยโลก
ลดก๊าซเรือนกระจก แก้ไขโลกร้อน ครบทั้งวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ทางเลือก สลายตัวได้ตามธรรมชาติ

นวัตกรรมพลาสติกที่ผลิตจากพืช ทางเลือกเพื่อลดขยะ Single-used

PLA

Bioplastics แก้วพลาสติกใสสลายตัวได้ตามธรรมชาติ

แก้วใสสลายตัวได้ตามธรรมชาติ หรือ Bioplastics ชนิดพอลิแลคติคแอซิด (PLA) 
ซึ่งทำมาจากพืช สามารถสลายตัวได้ตามธรรมชาติ โดยจะกลายเป็นก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และสารปรับปรุงดิน ไม่ทิ้งภาระให้สิ่งแวดล้อม

BioPBS

Bioplastics แก้วกระดาษเคลือบฟิล์มพลาสติก
สลายตัวได้ตามธรรมชาติ

แก้วกระดาษเคลือบ Bioplastic ชนิดพีบีเอส ซึ่งทำมาจากพืช สามารถสลายตัวได้
ตามธรรมชาติ โดยจะกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และสารปรับปรุงดิน 
ไม่ทิ้งภาระให้สิ่งแวดล้อม